THE LEADER IN WATER AND ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

บริการ
ระบบบำบัดน้ำเสีย
   การบำบัดน้ำเสียชุมชน และอุตสาหกรรม
   ส.นภา มีศักยภาพในการคัดสรรระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นชุมชน พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรมแต่ละประเภท ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญของ ส.นภา จะวิเคราะห์แต่ละความต้องการในทุกแง่มุมอย่างละเอียด เพื่อออกแบบและคัดสรรระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ ส.นภา จะเอาใจใส่เป็นพิเศษทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติของน้ำเสีย กระบวนการบำบัดที่มีประสิทธิภาพ การทำงานของระบบที่วางใจได้ การบำรุงรักษา มาตรฐานความปลอดภัย และการควบคุมกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ เมื่อมีโอกาสจะนำนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์อีกโดยรวมเข้าไปในขั้นตอนการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียนั้นด้วย

   ผู้เชี่ยวชาญของ ส.นภา สามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถตอบสนองกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น และ/หรือเพื่อที่จะเพิ่มขนาดการบำบัดน้ำเสีย

   การให้บริการในเรื่องการบำบัดน้ำเสียจะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ รวมทั้งการแยกโดยวิธีตะกอนลอย การบำบัดทางกายภาพและเคมี การบำบัดทางชีววิทยา การบริหารจัดการตะกอน การนำน้ำเสียและพลังงานกลับมาใช้ใหม่