THE LEADER IN WATER AND ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

บริการ
ระบบบำบัดน้ำเสีย

  • ส.นภา มีศักยภาพในการคัดสรรระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละโครงการ ทั้งภาคชุมชน พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญของ ส.นภา จะศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการในด้านคุณสมบัติของน้ำเสีย และกระบวนการบำบัดอย่างละเอียด เพื่อออกแบบและคัดสรรเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมที่สุด 
  • กระบวนการบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูงสุด น่าเชื่อถือ 
การปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น

นวัตกรรมการบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูง

ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา