THE LEADER IN WATER AND ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

ประวัติบริษัท

พ.ศ. 2502 ก่อตั้ง โดยคุณสนั่น นภาศัพท์ ในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ส.นภาเทรดดิ้ง โดยเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำต่อมาเพื่อได้รับมอบหมายจาก Culligan International สหรัฐอเมริกาให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย จนประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพน้ำ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับสระน้ำ น้ำพุ และสวนน้ำ รวมถึงการออกแบบระบบ ติดตั้งและดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งาน

2502
พ.ศ. 2530 เพิ่มทุนจดทะเบียนในชื่อ บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด วางรากฐานของบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในความแน่วแน่ของหลักการและยึดถือในจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ อันเป็นผลพวงให้ ส.นภา มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจอย่างคงที่ไม่ลดละเปี่ยมด้วยความซื่อตรงต่อลูกค้าและวัฒนธรรมอันมั่นคงขององค์กร
2530

พ.ศ. 2534 ได้ก้าวสู่ธุรกิจ การออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม การผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย

2534

พ.ศ. 2543 ส.นภา ได้ร่วมทุนกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งบริษัท Global Utilities Service Co., Ltd. หรือ GUSCO  ซึ่งให้การบริการด้านการบริหารจัดการตลอดจนดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ โดยเป็นสัญญาระยะยาวเช่น สัญญาบริหารจัดการตลอดจนดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคในนิคมมาบตาพุด

2543

พ.ศ. 2546 ก่อตั้ง ส.นภา สาขาภูเก็ต และ พ.ศ. 2549 ก่อตั้ง ส.นภา สาขาหัวหิน

2546 / 2549

พ.ศ. 2553 ส.นภา ได้ร่วมทุนกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ GUSCO จัดตั้งบริษัท GEM Environmental Management ซึ่งให้บริการด้านการลงทุนและการบริหารจัดการตลอดจนดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ โดยเป็นสัญญาระยะยาวเช่น สัญญาการลงทุนและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่สี่ นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ทั้งนี้บริษัทประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเพราะพวกเราทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทกับการทำงานแต่อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในวงการน้ำและสิ่งแวดล้อม ส.นภาจะยืนหยัดอยู่เป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้า และเป็นที่ยกย่องนับถือจากผู้ประกอบการในวงกว้างขวางได้อย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องยากแต่ไม่ได้เหนือความสามารถของเรา ทางบริษัทฯจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงยิ่งขึ้นทันต่อแนวโน้มและสถานการณ์โลกอยู่ตลอดเวลา

2553

พ.ศ. 2558 ส.นภา GUSCO และ GEM ได้เริ่มทำการตลาดภายใต้แบรนด์ SN Group ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการรับการบริการเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำต่างๆอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา การออกแบบ การก่อสร้างและติดตั้ง การทดสอบระบบเพื่อส่งมอบงาน การบริหารจัดการระบบน้ำ และการซ่อมบำรุงต่างๆ เป็นต้น

2558