THE LEADER IN WATER AND ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

สมัครงาน ( ฝากประวัติ )
ตำแหน่งงาน
  • We are in need of competent and high caliber persons who are energetic, capable and integrated to join our team in shaping the company to become one of the leader in water and environmental technology in the world. If you are driven to learn, lead, and grow, we unlock the world of opportunities for you at S.Napa (Thailand):
  • Interested candidates, please send your resume with expected salary, recent photo
    by e-mail to : recruit@snapa.co.th.
    Only short-listed candidates will be interviewed.

คุณสมบัติ

·       เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี

·       วุฒิ ปวส. ขึ้นไป  สาขา การก่อสร้าง, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า,  วิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง

·       ประสบการณ์อย่างน้อย  2 ปีขึ้นไป  ทางด้านงานเขียนแบบก่อสร้างหรืองานระบบ

·       สามารถเขียนแบบโดยใช้ Auto Cad  ได้ดี

·       สามารถเขียน Shop Drawing งานก่อสร้างได้

·       สามารถถอดแบบและหาปริมาณงานได้

·       หากสามารถเขียนแบบ 3 มิติ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

·       เขียนแบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างงานโยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า  หรืองานระบบสุขาภิบาลและเครื่อกล 

·       จัดทำ Shop Drawing

·       ถอดแบบหาปริมาณวัสดุ

·       ตรวจสอบหน้างานจัดทำ As Built Drawing

คุณสมบัติ

·        เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35  ปี

·        วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง

·        ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

·        สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

·        มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

·        ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลและจัดทำเอกสารเพื่อขอคืนเงินประกันผลงาน

·        ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการส่งจดหมายและติดตามหนี้เงินประกันผลงาน

·        จัดทำเอกสารวางบิล, ใบแจ้งหนี้ในระบบ Excel

·         สรุปรายงานการติดตามหนี้